جریان الکتریکی (آمپر) و اختلاف پتانسیل الکتریکی

جریان الکتریکی (آمپر) و اختلاف پتانسیل الکتریکی

جریان الکتریکی

جریان الکتریکی چیست؟ می دانید که هر اتم از اجزای بسیار کوچکی به نام هسته و الکترون تشکیل شده است. همیشه در مرکز اتم قرار دارد و دارای بار الکتریکی مثبت است، ولی الکترون ها که در اطراف هسته دوران می نمایند دارای بار الکتریکی منفی هستند.

آمپر و آمپرمتر: شدت جریان الکتریکی را با حرف لاتین I نشان می دهند و واحد آن را آمپر می نامند که با حرف A نشان داده می شود.

برای اندازه گیری شدت جریان الکتریکی از آمپرمتر استفاده می کنند.

واحد کوچکتر از آمپر را میلی آمپر می نامند و آن را با mA نشان می دهند.

چگونگی اندازه گیری شدت جریان الکتریکی: برای اندازه گیری شدت جریان الکتریکی در مدار، باید ابتدا قسمتی از مدار را قطع کنیم سپس آمپرمتر را به صورت سری در حد فاصل بریدگی ایجاد شده قرار دهیم. این گونه اتصال را اتصال سری می نامند.

انواع جریان الکتریکی:

جریان مستقیم (Direct current)

جریان مستقیم (یک طرفه) یا dc ، عبارت از جریانی است که فقط در یک جهت جاری شود. به عنوان مثال، باتری ها مولد جریان مستقیم هستند.

جریان متناوب (Alternating current)

جریان متناوب یا ac جریانی است که جهت و مقدار آن با زمان به صورتی یکنواخت تغییر می کند. برق مصرفی منازل که در نیروگاه ها تولید می شود، جریان متناوب است.

- ولتاژ یا اختلاف پتانسیل الکتریکی

ولتاژ یا اختلاف پتانسیل الکتریکی، کمیتی است که جریان الکتریکی را به وجود می آورد. ولتاژ یک باتری یا یک مولد عبارت از کمیتی است که الکترون ها را در مدار الکتریکی به حرکت در می آورد.

واحد ولتاژ ولت است. ولتاژ را با ولت متر اندهز می گیرند و با علامت V نشان می دهند.