نورپردازی

انواع انتشار نور چراغ های روشنایی و نحوه انتخاب آن

انواع انتشار نور چراغ های روشنایی و نحوه انتخاب آن

یک چراغ روشنایی، به هر وسیله ای که شامل یک سرپیچ لامپ و وسایل الکتریکی و یک محافظ برای این وسیله است، گفته می شود. ابزار نورپردازی، چراغ هایی هستند که به طور دائمی بر روی یک ساختمان نصب می شوند. به بیان دیگر، یک لامپ استاندارد یک چراغ است، اما یک ابزار نیست. چراغ های روشنایی به واسطه شیوه ای که نور را منتشر می کنند، می توانند تشخیص داده شوند

ادامه مطلب