کارشناسان

مدیر بخش فروش - آقای امید سلیمانیان

مدیر بخش فروش - آقای امید سلیمانیان

ایمیل مستقیم : sales@tabanst.com

تیم تولیدST

تیم تولیدST

ایمیل مستقیم: info@tabanst.com

مدیر  روابط عمومی - خانم کشاورز

مدیر روابط عمومی - خانم کشاورز

ایمیل مستقیم: info@tabanst.com

مدیر بخش مدارهای الکترونیک- خانم فیضی

مدیر بخش مدارهای الکترونیک- خانم فیضی

ایمیل مستقیم: info@tabanst.com

مدیر بخش نورپردازی- آقای مهرزاد اسدی

مدیر بخش نورپردازی- آقای مهرزاد اسدی

ایمیل مستقیم: support@tabanst.com